Inhalen van gebeden

23 oktober 2022

Het standpunt van alle vier de soennitische scholen is dat het verplicht  is om alle gemiste gebeden in te halen, ongeacht waarom ze zijn gemist. Gebed is het eerste waarover we zullen worden ondervraagd op de Dag des Oordeels, zoals de Profeet ons informeerde in degelijke betrouwbare overleveringen. 

Imam Nawawie verklaarde:

“Er is consensus idjma van de geleerden die van mening zijn dat degene die opzettelijk een gebed laat, het moet inhalen. Abu Muhammad Ali Ibn Hazm verschilde hierover met hen en zei dat zo iemand ze nooit kan inhalen en dat het helemaal niet geldig is om ze in te halen. In plaats daarvan, zei hij, moet men veel goede werken doen en vrijwillig bidden opdat de weegschaal op de dag des oordeels zwaarder wordt en men Allah's vergeving moet zoeken en berouw moet hebben. Dit standpunt van hem, samen met het feit dat het in strijd is met de wetenschappelijke consensus van de 4 grootste wetscholen en hun geleerden, is ongeldig in termen van het bewijs.

Een van de bewijzen voor de verplichting tot het inhalen is: dat als de in te halen gebeden verplicht zijn voor degene die het gebed omwille van vergeetachtigheid heeft gelaten, dat het dan het duidelijker ook de taak is om dit te doen voor degene die het gebed opzettelijk heeft gelaten. " Majmu` Sharh al-Muhadhdhab (3.86)

Imam Nawawie verwijst hier naar de hadieth overgeleverd door Anas dat de Boodschapper van Allah zei:

Wie een gebed vergeet, moet het doen wanneer hij het zich herinnert.

Na de tijd van Imam Nawawie werd de afwijkende positie van Ibn Hazm door bepaalde individuen omarmd en door de geleerden in hun tijd en daarna met recht afgewezen. 


ALS IEMAND JAREN VAN GEMISTE GEBEDEN HEEFT, MOETEN DEZE DAN OP ORDE WORDEN GEMAAKT? OF KAN MEN EERST ALLE GEMISTE FADJR GEBEDEN INHALEN, DAN ALLE DHOER GEBEDEN, ENZOVOORT?


Er hoeft geen orde in acht te worden genomen bij het inhalen van eerdere gebeden, als het er in totaal meer dan zes zijn. U kunt ze in elke gewenste volgorde inhalen.


MOET MEN DE QADHAA [MFN]DE IN TE HALEN GEBEDEN[/MFN] UITVOEREN VOOR FADJR IN FAJDR-TIJD, DHOER IN DHOER-TIJD ENZ.? DUS ALS IEMAND 5 JAAR AAN GEBEDEN MOET INHALEN, MOET HIJ DAN ALLE FADJR-GEBEDEN VAN DE 5 JAAR IN FAJR-TIJD UITVOEREN? KAN MEN OVERDAG EEN UUR RESERVEREN OM ALLE GEBEDEN IN TE HALEN? 


Nee, het is niet nodig voor iemand om de gemiste gebeden in te halen in tijden van gelijkaardige huidige gebeden (zoals het inhalen van een eerder Fadjr in de tijd van Fadjr); het is toegestaan om de gebeden op elk moment van de dag of nacht op te maken, behalve op drie tijdstippen:

  1. Wanneer de zon opkomt (totdat deze boven de horizon staat met de lengte van een speer, ongeveer twintig minuten nadat de zon opkomt)

  2. wanneer de zon op zijn hoogste punt staat totdat hij begint te bewegen

  3. Wanneer de zon rood wordt totdat ze ondergaat (ongeveer twintig minuten tot een half uur voor zonsondergang)

Het is in deze drie tijden niet toegestaan ​​om inhaal gebeden op te dragen voor de verplichte gebeden die werden gemist. [al-Fataawa al-Hindiyya, (1/52)]

Daarom is het volkomen oké voor jou om bijvoorbeeld een eerder Fadjr-gebed in de tijd van het Dhoer gebed te verrichten, of om het in te halen Maghrib-gebed midden in de nacht uit te voeren. Het is niet nodig om elk Qadhaa-gebed uit te voeren in de tijd van het gelijkwaardige huidige gebed. Men moet echter vermijden om gebeden in te halen in de drie bovengenoemde tijden, want het is niet toegestaan ​​om ze in die tijden op te dragen en daarom zullen ze als ongeldig worden beschouwd.

Dit is de manier waarop het meest correct gehandeld moet worden bekeken uit het oogpunt van de jurist. Islam is natuurlijk meer dan droge wetten en regels. Er is ook zoiets als spiritualiteit. Men bekijkt dit probleem dan ook al te vaak eenzijdig vanuit het juridische standpunt. Vaak hebben deze mensen dit probleem en durven ze zelfs al geen hulp zoeken omdat ze uit ervaring weten dat men vaak neerbuigend doet tegenover hen wat totaal fout is. 

We zien dat deze mensen vaak worden terechtgewezen door eerst een hele litanie af te steken over het belang van het gebed. Uiteraard weten de meeste van deze mensen dit ook en moet men hen daar niet van overtuigen. Men moet meer luisteren naar het individu en het probleem waarom deze persoon de gebeden mist aanpakken. Wij alleen als organisatie krijgen geregeld anoniem getuigenissen van mensen die het in deze tijd gewoon heel moeilijk hebben om hun gebeden tijdig uit te voeren en om ze allemaal te doen omdat deze personen vaak in een vicieuze cirkel terechtkomen. Niet alleen kan men zijn gebeden door omstandigheden allerlei niet uitvoeren, de gemiste gebeden stapelen zich dan ook op. 

Een eventuele oplossing zou dus kunnen zijn dat voor wie werkt en zijn gebeden niet kan uitvoeren omwille van het verbod op het werk of men kan of mag het niet, dat deze toch een moment vindt in de avond om dan 20 minuten tot een half uurtje uit te trekken om de verplichte gebeden in te halen. Soms horen we ook wel eens dat als we dit voorstellen dat men zegt dat men gewoon te moe is. Dit is ook een vicieuze cirkel die men toch moet trachten te doorbreken. Er zijn zelfs opinies die het dan toestaan om de in te halen gebeden dan zittend te doen. Wat men ook kan doen is toch het Fadjr gebed te bidden omdat men toch moet opstaan om te gaan werken. Dan hoef je dit alvast niet meer in te halen in de avond. Het zal geregeld gebeuren dat of het avond en het nachtgebed nog moet komen als men al thuis is. In dat geval zou men deze toch ook al tijdig kunnen uitvoeren waardoor men misschien maar 3 tot 4 gebeden zal moeten inhalen in de plaats van alle vijf. 

Feit is dat er meerdere oplossingen kunnen zijn maar dat men geval per geval moet bekijken wat het beste is als oplossing voor de betrokken persoon. Bovendien is het ook zo dat wat voor de ene een oplossing is voor de andere misschien toch niet haalbaar is. Het belangrijkste blijft de haalbaarheid van de oplossing per individu. 

Wat men zeker niet mag doen is deze persoon nadrukkelijk wijzen op de eventuele bestraffingen van het missen van de verplichte gebeden. Dat kunnen ze echt wel missen op dat moment dat ze een uitweg zoeken. Dan komen we bij de spiritualiteit van ons geloof en geloof zonder spiritualiteit is gewoon geen geloof! Bepaalde mensen zijn immers geobsedeerd door alles wat met bestraffingen te maken heeft in ons geloof. Ja vanuit de voornaamste bronnen, de Koran en de ahadieth vinden we teksten die gaan over bestraffingen. Het is echter slechts een onderdeel van het geloof en zeker niet het hart of centrum van de boodschap van Islam. 

Het gebed is jou afspraak met Allah. Het is het moment waar je jezelf richt tot degene waar je beweert in te geloven. Wel, Allah houdt ervan als je je afspraak met Hem nakomt, Hij luistert graag naar je smeekbede en het is de moment om Hem gewoon te danken en te prijzen. Het gaat niet eerst om bestraffingen, Islam zegt, kom tot jou Heer. Ja 5 keer per dag, maar hoelang duurt een gebed in werkelijkheid? Zelfs als je weinig tijd hebt, geen probleem bidt korte gebeden met recitatie van korte Soewar. Zelfs al heb je alle gebeden gemist en is het avond en ben je moe, kom gewoon naar jou Heer, Hij zal naar je luisteren en Hij begrijpt je. Misschien is dit wel net de uitgelezen kans om Zijn hulp in te roepen om dit probleem op te lossen en geeft Hij daarom misschien wel een uitweg! 

Er is steeds een moment dat het mogelijk is. Iemand moet toch ook gaan slapen? Wel maak er dan een gewoonte van tijdelijk om je gebeden gewoon in te halen net voor je gaat slapen. Toen een vrouw kwam klagen over de gebreken van haar man bij de profeet haalde ze een aantal zaken aan en zei ze daarna ook nog dat hij zelfs zijn Fadjr gebed niet deed. Daarop riep hij deze metgezel bij hem en hij zei dat hij iets moest doen aan de klachten van zijn vrouw waarop hij daarna zei: ´´Én wat is het waarvoor jij je Fadjr gebed mist?´´ Daarop zei de man: ´´Ẃij, (zijn stam leefde aan de grens van Madinah) zijn geen mensen die wakker worden voor de zon is opgekomen.´´ Dat was dus de gewoonte van de meeste mensen van die plaats en die stam. 

Wat had de profeet kunnen geven van antwoord? 

  • Verander die gewoonte maar vanaf nu

  • Denk eraan, je gaat er niet veel mee zijn als je in het Hellevuur zal belanden

  • Weet dat dit haraam is

  • Dat is een daad van kufr, je bent buiten het geloof

Dit klinkt nu misschien hard maar dit zijn antwoorden die je steevast vindt bij internet geleerden celebrities ... of die veel moslims doen. Wat was echter het antwoord van de profeet? ´´Doe je gebed dan als je wakker bent.´´ Subhanallah, dit is spiritualiteit, dit is de genade die kenmerkend was voor de Boodschapper van Allah 

Mijn persoonlijk advies en van mijn leraars is dan ook, doe iets, doe gewoon wat je kan en tracht dat eerst vol te houden en bouw geleidelijk op indien je denkt er klaar voor te zijn. Iets is beter dan niets! Dat is de algemene stelregel in deze gevallen. Focus niet op de negativiteit, negeer negativiteit en negatieve mensen. 

Tot slot wil ik jullie het prachtige advies en wijsheid van een van mijn spirituele steunpilaren meegeven. We maken allemaal periodes door waarin we onze gebeden, onze daden van aanbidding, onze verdere verplichtingen als moslims missen of er nalatig in zijn. We wijken af van de weg van de sunnah, naar de periferieën van duisternis, en worden dan teruggetrokken naar de Zon van Eenheid op die momenten van duisternis en koude.

Jurisprudentie schrijft voor dat we elk verloren gebed zo goed mogelijk moeten inhalen, en er zijn veel manieren om dat te doen. Wat we echt nodig hebben is iets meer dan dat: erkenning van het goddelijke, zodat dit geen momenten zijn waarop we verplicht zijn God te erkennen, maar tijden van rust, afsluiting, troost, respijt, kracht en de innige omhelzing van het goddelijke. Liefde. Als we dat eenmaal hebben, zelfs voor een klein moment, wordt alle ontoereikendheid gedekt door goddelijke hulpvaardigheid. Dat is wat we zoeken.

En Allah weet best