Hadith 3

Screenshot 2015-07-17 at 20.05.29

De vijf zuilen van Islam


Van Aboe ‘Abdur-Rahmaan ‘Abdullah, de zoon van ‘Umar ibn Al Khattab [ranhu]:

Ik hoorde de boodschapper van Allah [saw] zeggen: Islam is op 5 zuilen gebouwd: 

 1. Getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Muhammed de boodschapper van Allah is.
 2. Het verrichten van de gebeden
 3. Het betalen van de zakaat [note]de armenbelasting[/note]
 4. Het het verrichten van de bedevaart naar het Huis [note]in Mekka[/note] en
 5. Het vasten in Ramadan.

Overgeleverd door Bukhaari en Muslim


Deze hadieth is een gedeelte van de vorige hadieth. De meeste geleerden zeggen dat de reden waarom Imam an-Nawawi deze hadieth heeft opgenomen in zijn collectie, het belang van de vijf zuilen in Islam is, ook al worden gedeelten van hadieth nr 2 herhaald. Deze hadieth benadrukt de fundamentele aspecten van de uiterlijke onderwerping aan Allah. Deze onderwerping is gebaseerd op vijf zuilen, gelijk aan de structuur van een gebouw. Als iemand deze aspecten vervult, heeft hij een stevige basis gelegd voor zijn Dien net zoals bij een ‘huis. De andere handelingen van Islam die genoemd worden in de voorgaande hadieth -maar niet genoemd worden in deze- kunnen worden beschouwd als afwerking om de structuur te voltooien. Als iemand faalt in het vervullen van deze verplichtingen van van de vijf zuilen, dan zal de hele structuur van zijn Dien, of Imaan in gevaar komen. Het gevaar hangt af van hoeveel er wordt geschonden en de schennis van de Sjahaadah [note]geloofsgetuigenis[/note] is de meest gevaarlijke.


Lessen:

Het gebruik van metaforen en vergelijkingen:

Deze hadieth gebtuikt een metafoor. Islam wordt hiet vergeleken met de structuur en bouw van een gebouw. Dit is om belangrijke principes te bevestigen.  Het gebruik van metaforen en uitgebreide vergelijkingen kan men in vele soera’s van de Koran en in de ahadieth vinden.

Bijvoorbeeld:

 • In soera al-Tawba:109, waar een soortgelijke metafoor is gebruikt; de structuur van de Dien van de gelovige [note]mu ‘min[/note] is gevestigd op solide grond, terwijl de structuur van de Dien van een niet moslim gevestigd is op een zwakke basis wat kan leiden tot het instorten van zijn structuur in zijn leven.
 • Soera an-Noer:35, gebruikt de metafoor van Allah’s licht als zijnde de bron van leiding in het hart van de gelovigen.
 • Soera al-Jumu ‘ah:5, hier wordt een metafoor gebruikt om degenen die falen in het vervullen van hun amaanah [note]religieuze verplichtingen[/note] te veroordelen. Banie Israa ‘iel die faalden in het gehoorzamen aan Allah’s geboden in de Torah, wordt beschreven als een ezel die zware boeken op zijn rug draagt, maar niets begrijpt van deze boeken. Geleerden zeggen dat deze metafoor ook op andere volkeren -die falen in het vervullen van hun amaanah- kan worden toegepast.
 • In een hadieth onderscheidt de profeet [saw] de status van zijn volgelingen [note]ummah[/note] in drie categorieën:
 1. degenen die voordeel halen uit de Boodschap;
 2. degenen die gedeeltelijk voordeel halen en
 3. degenen die hier totaal in falen.

Hij [saw] gebruikte de metafoor van regen (als de Boodschap) die neervalt op verschillende soorten grond, met verschillend resultaat. Het gebruik van metaforen voor het mededelen van de Boodschap is een belangrijk hulpmiddel en het is de methode die gebruikt is in de Koran en gebruikt werd door de profeet [saw]. Er zijn vele manieren van uitdrukken gebruikt in de Koran en de ahadieth en zij worden voor verschillende doelen gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer men te maken heeft met misverstanden en valse veronderstellingen van de ongelovigen, gebruikt de Koran en de Sunnah het rationeel denken. De stijl die gebruikt is bij het beschrijven van de Djannah [note]Paradijs[/note] en het Hellevuur in de Koran en de Sunnah, is de visuele manier van uitdrukken. Zowel het Paradijs als het Hellevuur worden tot in detail beschreven, alsof men deze plaatsen vóór ons kan zien. Een van de metgezellen van de profeet [saw] zei dat hij Djannah en het Hellevuur al had gezien. De andere metgezellen waren verbaasd en vroegen hem hoe dat mogelijk was omdat niemand dit kan zien, alleen in het hiernamaals. Hij antwoordde: “Ik zag het door de ogen van de profeet [saw]. Als ik de kans had dit met eigen ogen te zien, zou ik het niet vertrouwen. Ik vertrouw de ogen van de profeet [saw] meer dan die van mijzelf.”

Hieruit kunnen we concluderen dat als we de Koran en de ahadieth lezen en begrijpen, wij ook het Paradijs en het Hellevuur kunnen zien op een manier dat ons geloof zal doen toenemen. Deze manieren van uitdrukken (denkstijlen) die in de Koran en de Sunnah gebruikt zijn, moeten goed begrepen en gebruikt worden door de moslims vandaag de dag, om de Boodschap van Islam over te brengen wanneer men da‘wah doet en omdat dit de meest effectieve manier is. Men moet verschillende stijlen gebruiken om verschillende mensen te bereiken en te overtuigen. Sommigen zijn emotioneel, sommigen zijn meer rationeel etc.


De eerste zuil: De Sjahaadah

Het eerste deel van de Sjahaadah is getuigen dat er niemand waardig is aanbeden te worden, behalve Allah. Zoals verklaard door vele geleerden zijn er zeven voorwaarden verbonden aan de Sjahaadah:

 1. Kennis = begrijpen wat het betekent.
 2. Zekerheid = geen twijfel hebben over wat er is bevestigd in de Koran en de auhentieke Sunnah.
 3. Acceptatie = met de tong en met het hart wat de Sjahaada impliceert.
 4. Onderwerping en naleving = de werkelijke fysieke vaststelling d.m.v. daden.
 5. Eerlijkheid = het oprecht verklaren van de Sjahaadah.
 6. Oprechtheid = het uitsluitend doen voor de zaak van Allah.
 7. Liefde = houden van de Sjahaadah, haar implicaties en vereisten en waar het voor staat.

De Sjahaadah is niet slechts een uitdrukking van de tong. De voorwaarden moeten worden vervuld. Als we de Sjahaadah uitspreken op een eerlijke, oprechte manier, zullen we niets doen wat in strijd is met de Sjahaadah of of wat deze zal schenden. Het tweede gedeelte van de Sjahaadah brengt de volgende voorwaarden met zich mee:

 • Geloven in de profeet Muhammad [saw] en in alles wat hij ons vertelt en overgedragen heeft.
 • Hem te gehoorzamen in alles wat hij ons opgedragen heeft.
 • Weg te blijven bij -of vermijden- wat hij ons verboden heeft.
 • Hem te volgen en te evenaren in onze Ibaadah [note]daden van aanbidding[/note], Aglaaq [note]gedrag en ethiek[/note] en zijn manier van leven.
 • Meer van hém houden dan van onszelf, onze familie of andere dingen in deze wereld.
 • Het begrijpen, praktiseren en promoten van zijn Sunnah op de beste manier, zonder dat het leidt tot chaos, vijandschap of schade.

De tweede zuil: de gebeden 

Sommige interpretaties van deze hadieth vertalen ‘iqaamat as-salaah’ als het ‘uitvoeren’ van het gebed. In de realiteit is ‘iqaamat as-salaah’ een breder concept dan wat de term ‘uitvoeren’ betekent, n.l.:

 • Het verrichten van de wudoe’ [note]rituele wassing[/note] op de juiste manier.
 • De gebeden op de juiste tijd doen.
 • Te bidden in congregatie [note]jamā‘ah[/note], waar de beloning 27 keer meer is dan wanneer men alleen bidt.
 • Het vervullen van de 6 voorwaarden van het gebed
 • De goede manieren [note]adaab[/note] van het gebed in acht nemen, zoals nederigheid en onderdanigheid.
 • Het volgen van handelingen die de voorkeur hebben. (Sunnah)

Het is belangrijk dat we deze condities volgen en deze niet overtreden, als we de tweede pilaar van Islam willen vervullen. We moeten niet vergeten dat Allah ons aanvankelijk opdroeg om 50 keer per dag te bidden en dat het uiteindelijk gereduceerd werd tot 5 dagelijkse gebeden.

Ondanks het feit dat het teruggebracht is tot 5 gebeden per dag, is de beloning hetzelfde als die van 50 gebeden per dag. De gebedstijden zijn op een redelijke manier over de dag verspreid en dit kan ons helpen onze dag in te delen en zelfs onze zaken te regelen door het mogelijk te maken dat de moslimgemeenschap elkaar kan ontmoeten tijdens de samenkomst van gebeden. Dit zal leiden tot een hechtere samenleving. Dus de gebeden moeten niet als ‘last’ worden gezien, zoals sommige moslims het vandaag de dag beschouwen.

De derde zuil: Zakaat

Het betalen van zakaat is door de profeet [saw] voor verschillende dingen aangewezen, berekend in bepaalde richtingen of percentages en onder bepaalde condities. De geleerden zeggen dat kennis van de details van de zakaat alleen verplicht wordt, wanneer iemand land of andere zaken bezit wat hem ertoe verplicht zakaat te betalen. Bijvoorbeeld boeren, handelaren of eigenaren van onroerend goed, zij moeten de condities en percentages weten van de zakaat die zij verplicht zijn te betalen. Met de hulp van de computer kan dit on deze tijd snel en gemakkelijk gebeuren.

De vierde zuil: het vasten

De maand Ramadan is een periode van training, waarin alle moslims worden aangemoedigd om goede daden te doen. Niettemin zouden we na Ramadan door moeten gaan met het verrichten van goede daden, het bidden in de moskee, Tahajjoed, Qiyaamullail, het reciteren van de Koran, het helpen en zorgen voor anderen etc.

De profeet [saw] werd gevraagd naar de beste manier van het lezen van de hele Koran en hij antwoordde dat het binnen een maand gelezen zou moeten worden, d.w.z. een Djuz’ of hoofdstuk per dag. Dit is iets wat we altijd zouden moeten doen en niet alleen in de maand Ramadan. Als dit niet mogelijk is moeten we tenminste proberen om één of twee bladzijden per dag te lezen (een kwart van een hizb).

Op dezelfde manier zouden we moeten proberen de nachtgebeden te doen. [note]Tahajjoed[/note], al zijn het dan twee raka’at in de nacht, anders dan in Ramadan. We moeten onszelf niet de vrijblijvende gebeden opleggen. De Shari‘ah heeft het zo niet bedoeld. Als iemand zichzelf vrijblijvende gebeden opdringt kan dat leiden tot overbelasting, wat kan resulteren in het afschaffen van de handelingen. Het zou voldoende moeten zijn als het op eigen gemak wordt gedaan, op voorwaarde dat het voortdurend wordt gedaan. Een vaste lijn in een daad, hoe klein deze ook is, is méér geliefd dan een daad die in grote hoeveelheden zelden uitgevoerd wordt.

De vijfde pilaar: de Hadj

De Hadj, of pelgrimstocht naar de Ka‘bah is een verplichting die we éénmaal in ons leven moeten verrichten, maar het is alleen verplicht als de benodigde condities kunnen worden vervuld. Bijvoorbeeld, als we financieel capabel zijn en er geen belemmering voor reizen is in termen van veiligheid en vrede. Als we deze condities hebben moeten we de Hadj zo spoedig mogelijk uitvoeren en vooral niet uitstellen. Als we de financiele mogelijkheid hebben om de Hadj meer dan eens te kunnen uitvoeren, is het volgens sommige geleerden beter voor ons dit geld te gebruiken om anderen te helpen in het vervullen van hun verplichtingen. Insha Allah zullen we dan voor hún pelgrimstocht worden beloond. Het geld kan ook gebruikt worden voor het verbeteren van de samenleving. Er zijn voorwaarden, Sunnah en ethiek die voor elk van deze zuilen in acht moeten worden genomen. We horen vaak dat jaarlijks honderden moslims sterven of gewond raken tijdens de Hadj. Waarom gebeurt dit? De meeste ongelukken gebeuren door de onwetendheid en nalatigheid van de juiste ethiek, of door schending van de Sunnah. Neem bijvoorbeeld het gooien van stenen naar de Jamraat [note]pilaren[/note] Ondanks het feit dat we kleine kiezelsteentjes zouden moeten gebruiken, zijn de mensen geneigd grote stenen te gebruiken die ze roekeloos en op grote afstand gooien. Dit kan anderen verwonden. Mensen volgen ook vaak niet de specifieke richtingen wanneer zij bewegen en zo worden veel mensen verpletterd door de mense-lijke golven die zich in verschillende richtingen begeven. Dan zijn er mensen die aandringen op het gooien van stenen in de piekuren, d.w.z. de drukste periode van de dag, wat de voorkeur heeft. Ouderen, vrouwen en gehandicapten zouden alleen moeten gaan wanneer het niet zo druk is.

Conclusie:

Alle pilaren van Islam hebben regels, voorwaarden en hebbelijkheden [note]ahkām wa ādāb[/note] op hen toegepast. Het is belangrijk dat we deze ahkām en ādāb kennen en onszelf er regelmatig aan herinneren, vooral vóór Ramadan en vóór het uitvoeren van de Hadj, zodat we de zuilen op een goede manier en in overeenstemming met de Shari’ah uitvoeren.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.