Hadith 2

Screenshot 2015-07-13 at 01.25.35

Islam, imaan, ihsaan en qadar

Ook van Umar, raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him)

‘Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem.Hij ging voor de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) zitten, met zijn knieën tegen die van de profeet en met zijn handen op zijn dijen en zei: ‘O, Mohammed, vertel me wat Islam is’. De profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) antwoordde: Islam houdt in dat je getuigt, dat er geen god is dan Allah en dat Muhammed de boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, de zakaat [note]Veelal vertaald als armenbelasting, waardoor men zijn bezittingen ‘reinigt'[/note] betaalt, tijdens de maand Ramadaan [note] Gedurende deze maand wordt elke dag tot zonsondergang gevast[/note] en de bedevaart naar het Huis [note] De Ka’ba en de heilige moskee in Mekka[/note] verricht, als je daartoe in staat bent’. Waarop hij zei: ‘U heeft juist gesproken’. Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde.Daarna zei hij: ‘Vertel mij wat Imaan [note]Hier betekent imaan geloof[/note]. is’. Hij antwoordde: ‘Het houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn profeten en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is’. ‘U heeft juist gesproken’, zei hij en daarna: ‘Vertel mij wat ihsaan [note] Het is onjuist om ‘ihsan’ met één woord te vertalen. Het betekent namelijk o.a goede behandeling,goedheid,liefdadigheid en oprechtheid. Ook kan het bekwaamheid betekenen en als zodanig komt het in hadith 17 voor[/note] is’. Hij antwoordde: Het houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dat Hij jou wel ziet’.Toen zei hij: ‘Vertel mij over het Uur [note] Het tijdstip van de Dag des Oordeels [/note]‘. Hij antwoordde: ‘Daarover weet de ondergevraagde niet meer dan de vrager’. Vervolgens zei hij: ‘Vertel me dan over de tekenen ervan’. Hij antwoordde: ‘Dat de slavin haar meester zal baren [note]Dit kan meer dan één wijze uitgelegd worden. An-nawawi zegt in zijn commentaar o.a dat slavinnen zonen en dochters zullen baren die vrij zullen worden en aldus meesters zullen zijn van degenen die hen ter wereld brachten.Het Arabische woord ‘ama’-veelal als slavin vertaald-kan echter ook op de vrouw in het algemeen slaan, in de zin dat wij allen slaven of dienaren van Allah zijn.De zin kan daarom ook betekenen dat er een tijd zal komen dat kinderen zo weinig respect voor hun moeders zullen hebben, dat zij hen als hun bediende zullen behandelen[/note] en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen’. Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef enige tijd zitten, totdat hij (de profeet) me vroeg: ‘O, ‘Umar, weet jij wie die vragensteller was?’ Ik antwoordde: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het ’t beste’. ‘Het was Gabriël, zei de profeet. ‘Hij kwam om jullie je godsdienst leren’.’

Overgeleverd doot Muslim


Achtergrond:

Imam Muslim zei dat tegen het einde van het leven van Abdullah Ibn Umar [note]De zoon van Umar Ibn Al Khattaab[/note] er een sekte zou komen vanuit Irak die Al Qadarijjah zouden noemen en al qadar zouden ontkennen. Daarom werd deze overlevering ook gebruikt als een antwoord op deze dwaling aangezien al qadar een der grote geloofspunten is van Islam.


Lessen:

Deze overlevering leert ons de ethiek van het volgen van lessen en het zoeken van kennis.

 • Wees netjes en draag mooie kledij
 • We zitten deftig en dicht bij de spreker
 • Het stellen van vragen is voor een beter begrip
 • Zoek kennis bij de juiste bronnen

De methode van het zoeken van kennis is dus door het stellen van vragen:

 • De vraag moet steeds met een goede intentie zijn en niet om interessant te doen of de leraar onderuit te halen of om zinloze discussies te voeren.
 • Goede vragen stellen zal leiden tot beter studeren en beter onderwijzen. De andere aanwezigen zullen immers kunnen profiteren van een goede vraag en een goed antwoord.
 • Wees steeds alert en leer waar je het leren kan maar doe het met een oprecht hart
 • We merken dat in vele overleveringen de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) eerst zelf een vraag stelt om daarna met het antwoord en de kennis te komen. Het vragen is eigenlijk al een voorbereiding voor de hersenen en het hart zodat deze zullen klaar zijn voor het antwoord. Alles absorbeert zo beter. In deze overlevering is Djibriel de steller van de vragen en zijn vragen zijn zo geformuleerd dat deze de kennis alleen ten goede komt en dat men geen onnodige zaken leert.
 • In de Koran wordt meer dan 1200 keer een vraag gesteld. Dit zorgt ervoor dat de lezer zijn hersenen geprikkeld worden en dat hij gaat nadenken.

 


 

Al Qadar:

Geleerden zeggen dat al qadar op twee niveaus bekeken kan worden:

 1. Wij geloven dat Allah met Zijn ultieme kennis weet wat zijn schepping gaat doen. Zelfs voor het geschapen was! Allah heeft al deze kennis bewaard in het welbewaarde tablet … [note]Al Lawhul Mahfoedz[/note]
 2. We geloven dat alles gebeurt met de toestemming van Allah, ongeacht het goed of slecht lijkt

Belangrijk is dat je moet begrijpen dat de mens wel met verstand geschapen is en dat men zelf keuzes kan maken. Dus men blijft verantwoordelijk voor zijn keuzes!


 

Een woordje uitleg:

Vele moslims begrijpen dit concept niet goed. Het is niet omdat Allah iets toestaat dat jij er geen controle over had. Het is niet omdat alles al voorgeschreven is dat je jezelf moet neerleggen bij wat je overkomt of doet. Allah weet gewoon in al Zijn ultieme kennis welke keuze dat jij ging maken.

Bovendien is het zo dat Allah jou steeds naar het goede wilt leiden omdat Hij beter weet dan wij zelf wat goed is voor ons. Het kan dus zijn dat jij denkt dat iets slecht is maar dat het juist voor jou iets goed in zich heeft maar dat jij het niet meteen ziet. Bovendien moeten wij ook constant de strijd aangaan met Satan en met de wil van ons eigen en de noden en lusten van het lichaam.

Uiteraard blijft het ook Allah die leidt. Hij is degene die ons leidt en ons geschapen heeft met de natuurlijke aanleg tot geloven in een God. Hij heeft ons ook hersenen gegeven zodat we kunnen nadenken en het verschil kunnen onderscheiden tussen wat juist en fout is.

Het is Allah die ons geschapen heeft en de mogelijkheid heeft gegeven om dingen te doen. Daarvoor stuurde Hij Zijn Boodschapper ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) om ons het voorbeeld te geven. Leiding is dus een enorm geschenk en gunst van Allah.

Misleidng daarentegen komt ook niet van Allah maar het zijn de mensen zelf die zich misleiden. Meestal is pure arrogantie de oorzaak van misleidng. Deze mensen kiezen er ook zelf voor. Ze willen zich niet neerleggen bij een God die hun leven wil Leiden naar het goede. Zij denken zelf te weten wat het beste is voor hen.

 

61_5

En (gedenk) toen Moesa tot zijn volk zei: O mijn volk! waarom kwetsen jullie mij terwijl jullie weten dat ik de boodschapper ben van Allah? Toen zij afdwaalden, deed Allah hun harten dwalen. allah leidt het overtredende volk niet. [note]61:5[/note]


In deze hadith wordt gesproken over al islaam, wat hier staat voor de uitwendige daden van aanbidding zoals de 5 zuilen.

Al Imaan wordt dan weer gelinkt aan het innerlijke geloof. De geloofspunten die in het hart moeten zitten en aanvaard zijn.

Al ihsaan wordt dan aanzien als het hoogste niveau van dat geloof.

De eerste twee termen kunnen echter ook omgedraaid worden. Islam staat dan voor het innerlijke geloof en imaan voor het uiterlijke omdat het daden van aanbidding voortbrengt.

Samengevat kan je stellen dat dee drie zaken de basis zijn van het leven van de moslim, men noemt het de dien, die deze 3 concepten dus omvatten.


Conclusie:

Deze overlevering is het totale fundament van Islam, van ons geloof.

 • de 5 zuilen
 • de geloofspunten
 • het hoogste niveau van geloof
 • het juiste gedrag bij het zoeken naar kennis en onderwijzen
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *